Säännöt

Kuopion Danit ry:n toimintasäännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Kuopion DANIT ry.
Yhdistyksen kotipaikka ja toiminta-alue on Kuopion kaupunki Itä-Suomen läänissä.
Yhdistys on perustettu syyskuun 4. p:nä 1992.
Yhdistyksen kieli on suomen kieli.

II Yhdistyksen tarkoitus

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää kamppailulajien arvostusta ja lisätä kamppailulajeja harjoittelevien seurojen välistä yhteistyötä
 • edistää liikuntaharrastusta yhdistyksen toimialueella siten, että mahdollisimman moni yhdistyksen jäsen harrastaisi kunto- tai kilpaurheilua
  edellytystensä ja tarpeidensa mukaan

III Tarkoitusten toteuttaminen

3 §

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

1) Tarjoamalla jäsenilleen

 • kilpailutoimintaa
 • koulutustoimintaa
 • valmennus- ja harrastustoimintaa
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • valistus- ja kasvatustoimintaa
 • kuntoliikuntaa
 • sekä muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja psyykkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.

2) Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomioita sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3) Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

4) Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

5) Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja asusteita.

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

IV Yhdistyksen jäsenet

4 §

Yhdistyksellä on henkilöjäseniä ja jäsenyhdistyksiä. Yhdistyksellä voi olla myös kunniajäseniä ja kannattajajäseniä.

Henkilöjäsenet

 • Johtokunta voi hyväksyä henkilöjäseneksi 18 vuotta täyttäneen henkilön, joka:
 • sitoutuu noudattamaan Kuopion DANIT ry:n sääntöjä ja päätöksiä
 • on jonkin Kuopion DANIT ry:n jäsenyhdistyksen jäsen
 • on saavuttanut mustan vyön eli vähintään 1.danin arvo tai vastaavan opettajan arvon jossakin kamppailulajissa.

Henkilöjäsenellä on puheoikeus, muttei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenyhdistykset

Yhdistyksen kokous voi johtokunnan esityksestä hyväksyä jäsenyhdistykseksi rekisteröidyn yhdistyksen, jonka varsinaiseen toimintaan kuuluu jonkin kamppailulajin opettaminen ja harjoittaminen ja joka:

 • sitoutuu noudattamaan Kuopion DANIT ry:n sääntöjä ja päätöksiä
 • on harjoittanut toimintaansa Kuopion DANIT ry:n toiminta-alueella ainakin 1 vuoden ajan
 • edistää toiminnallaan Kuopion DANIT ry:n toiminnan tarkoitusta

Jäsenyhdistyksellä on puheoikeus ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Kunniajäsenet

Yhdistyksen kokous voi johtokunnan esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilöjäsenen, joka on erittäin huomattavalla tavalla edistänyt yhdistyksen toimintaa. Samalla tavoin voidaan kunniapuheenjohtajaksi kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on puheoikeus, muttei äänioikeutta
yhdistyksen kokouksissa.

Kannattajajäsenet

Johtokunta voi hyväksyä kannattavaksi henkilöjäseneksi yksityisen henkilön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla henkilöjäsenellä on puheoikeus, muttei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Johtokunta voi hyväksyä kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puheoikeus, muttei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistys pitää yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 §

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen voi olla velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

6 §
Johtokunta päättää henkilöjäsenen erottamisesta, jos tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta.

Yhdistyksen kokous päättää jäsenyhdistyksen erottamisesta johtokunnan esityksestä, jos jäsenyhdistys ei täytä näiden sääntöjen mukaisia
velvollisuuksiaan tai toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta.

Yhdistyksen kokous päättää kunniajäsenen erottamisesta johtokunnan esityksestä, jos kunniajäsen ei täytä näiden sääntöjen mukaisia
velvollisuuksiaan tai toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta.

Johtokunta päättää kannattavan henkilöjäsenen ja kannattavan yhteisöjäsenen erottamisesta, jos tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia
velvollisuuksiaan tai toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta.

Tässä pykälässä tarkoitettu päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tullen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös
on lähetetty asianomaiselle kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä ei saa valittaa.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

V Liittymis- ja jäsenmaksut

7 §

Henkilöjäseniltä ja jäsenyhdistyksiltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattavilta henkilöjäseniltä ja kannattavilta yhteisöjäseniltä perittävien kannattajajäsenmaksujen suuruuksista päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain erikseen kullekin jäsenryhmälle.

Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja on vapautettu jäsenmaksusta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

VI Yhdistyksen varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

8 §

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksien paikan ja tarkemman ajankohdan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen lähetetään jäsenille sähköpostilla viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Kutsu on julkaistava myös yhdistyksen internetkotisivuilla vähintään 14 päivää ennen kokousta.

9 §

Kevätkokouksessa käsitellään:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d. ääntenlaskijat
3. Todetaan
a. läsnäolijat
b. äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään toiminnantarkastajan antama lausunto sekä päätetään tilipäätöksen vahvistamisesta.
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnan jäsenille.
7. Kokouksen päättäminen

10 §

Syyskokouksessa käsitellään:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d. ääntenlaskijat
3. Todetaan
a. läsnäolijat
b. äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi
a. toimintasuunnitelma
b. talousarvio
6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi varsinaisten jäsenyhdistysten henkilöjäsenten joukosta johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.
7. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi varsinaisten jäsenyhdistysten henkilöjäsenten joukosta johtokuntaan jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
8. Valitaan varsinaisten jäsenyhdistysten henkilöjäsenten joukosta kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat. Toiminnantarkastajien toimikausi on 1 vuosi.
9. Vahvistetaan liittymismaksun, jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
10. Käsitellään johtokunnan esittämät asiat ja jäsenten 10. pykälän mukaisesti vireille panemat asiat.
11. Kokouksen päättäminen.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun yhdistyksen kokous niin päättää, johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koollekutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla
esityksen.

Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat varsinaisen kokoukseen käsiteltäväksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20
päivää ennen kokousta.

11 §

Yhdistyksen, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokouksen pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkistettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

12 §

Kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei jonkin asian ratkaisemisesta näissä säännöissä toisin mainita.

Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella yhdistyksen kokoukseen mennessä liittymismaksunsa ja erääntyneen jäsenmaksunsa maksaneella jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Tämän lisäksi jäsenyhdistys saa lisä-ääniä Kuopion DANIT ry:n liittymis- ja jäsenmaksun maksaneiden henkilöjäsenten lukumäärän mukaan seuraavasti:

 • 1 lisä-ääni kun jäsenyhdistyksessä on 1-3 henkilöjäsentä
 • 2 lisä-ääntä kun jäsenyhdistyksessä on 4-6 henkilöjäsentä
 • 3 lisä-ääntä kun jäsenyhdistyksessä on 7-9 henkilöjäsentä
 • 4 lisä-ääntä kun jäsenyhdistyksessä on 10 tai useampia henkilöjäseniä

Jos Kuopion DANIT ry:n henkilöjäsen on jäsenenä useammassa kuin yhdessä jäsenyhdistyksessä, on hänen ennen kokousta ilmoitettava johtokunnalle, mihin jäsenyhdistykseen hän ensisijaisesti kuuluu. Lisä-ääniä laskettaessa henkilöjäsen voidaan ottaa huomioon vain hänen valitsemansa yhden jäsenyhdistyksen jäsenenä.

Kuopion DANIT ry:n kokouksissa jäsenyhdistyksen äänivaltaa käyttää jäsenyhdistyksen puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Äänestäminen valtakirjalla on sallittua.

VII Yhdistyksen hallinto

13 §

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta vastaa sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä yhdistystä edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 3-5 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee yhdistyksen kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

1. Toimia yhdistyksen ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
2. Vastata yhdistyksen toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
3. Suunnitella ja kehittää yhdistyksen kokonaistoimintaa sekä johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden
mukaisesti.
4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle
vastuullisia tehtäviä.
5. Vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
6. Vastata yhdistyksen kokousten antamista velvoitteista.
7. Pitää jäsenluetteloa.
8. Hoitaa yhdistyksen taloutta.
9. Hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa.
10. Hyväksyä ja erottaa henkilöjäsenet ja kannattajajäsenet sekä tehdä yhdistyksen kokoukselle esitys kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan kutsumisesta sekä yhdistyksen hyväksymisestä jäsenyhdistykseksi sekä jäsenyhdistyksen ja kunniajäsenen
erottamisesta.
11. Tarvittaessa valita sekä erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
12.Päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
13. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii.
14. Luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.

14 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

15 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa.

VIII Muita määräyksiä

16 §

Yhdistyksen kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alajaostoja ja valita näihin tarpeelliset johtoja
toimielimet.

17 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus.

18 §

Jotta yhdistyksen purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä yhdistyksen kokouksessa ja kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä on kolmen neljäsosan kannatettava sitä.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

19 §

Jos yhdistys on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin yhdistyksen toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

20 §

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.